Documentatiile cadastrale neinscrise in CF isi pierd valabilitatea

on .

Conform ordinului 700 privind avizarea, receptia si inscrierea in Cartea Funciara, documentatiile cadastrale neinscrise in CF in termen de un an de zile de la data intrarii in vigoare a regulamentului isi pierd valabilitatea.

 • Conform articolului 74 alineat 1, “in termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice solicitare de inscriere in cartea funciara a unui imobil, pe baza unei documentatii cadastrale receptionate cu alocare de numar cadastral atribuit anterior implementarii sistemului informatic integrat de cadastru si carte funciara, se realizeaza cu completarea vechii documentatii prezentate in original, sau a copiei conform cu originalul a documentatiei eliberata de biroul teritorial, cu fisierul .cpxml intocmit de o persoana autorizata, unde se va mentiona la Mentiuni vechiul numar cadastral, in vederea introducerii imobilului in sistemul integrat de cadastru si carte funciara”.
 • Conform articolului 74 alineat 2 “dupa expirarea acestui termen, documentatiile cadastrale prevazute la alineatul anterior, neinscrise in cartea funciara isi pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale alocate se anuleaza din oficiu”.

 

Intabulare Constructii fara Autorizatie de Construire

on .

Extras din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013

Extras din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative

“(2) Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.”

Contribuabilii care depun declaratia fiscala la autoritatea administratiei publice locale competente potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si care efectueaza plata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu datoreaza obligatii fiscale accesorii.

Legea 127/2013

on .

LEGE nr. 127 din 26 aprilie 2013

privind aprobarea <LLNK 12011   121180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare : 2 mai 2013

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 21 mai 2013

Prezenta forma actualizata este valabila de la 2 mai 2013 pana la data selectata 21 mai 2013

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ART. I

    Se aprobă <LLNK 12011   121180 301   0 63>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011, cu următoarea completare:

 

    - După articolul VII se introduc şase noi articole, articolele VII^1 - VII^6, cu următorul cuprins:

    "<LLNK 12003   571 10 202   0 53>Art. VII^1. - La articolul 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

    «(3^1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local.»

   

Evaluare pentru impozitare

on .

Extras din codul fiscal 2011, conform cu Ordonanta Guvernului nr. 30 din 31 august 2011.

Firmele vor plati impozite majorate pana la 20% din valoarea de inventar a cladirilor detinute daca nu au fost reevaluate in ultimii trei ani, procentajul urcand pana la 40% in cazul in care operatiunea nu a fost efectuata in ultimii cinci ani, potrivit noilor prevederi din Codul Fiscal.

Anterior, Codul Fiscal stabilea ca impozitul pe cladiri fara reevaluare in ultimii trei ani era cuprins intre 5% si 10%, cota fiind fixata de catre autoritatile locale.

Cotele de impozit in cazul unei cladiri reevaluate detinute de firme sunt intre 0,25% si 1,5% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii.

Extras din codul fiscal 2011, conform cu Ordonanta Guvernului nr. 30 din 31 august 2011:

Cadastru

Asiguram urmatoarele servicii:Gps-South-S82-V

 1. Lucrari de cadastru si intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane) in Bucuresti si Ilfov;
 2. Actualizari/Rectificari de cadastru - modificarea limitei de prop...

Citeste mai mult

Topografie

Lucrari topografice executate de firma noastra: 

 1. Planuri de situatie si amplasament;
 2. Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism;statie
 3. Intocmi...

Citeste mai mult

Constructii

casa-cheieExecutam de la A la Z lucrari de constructii:

 1. case la rosu;
 2. case la cheie;

Asiguram calitate maxima la preturi minime. Consultanta este gratuita si nu atrage nicio obligatie din partea dvs!

 

Citeste mai mult

Studii geotehnice

Reprezinta documentatia geotehnica de baza necesara proiectarii oricarei constructii, fiind parte componenta a documentatiei tehnice necesara autorizarii executarii lucrarilor de construire, conform Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de const...

Citeste mai mult

Evaluari imobiliare

In vederea realizarii evaluarii imobiliare, va aducem la cunostinta:

 1. Scopul evaluarii imobiliare
 2. Acte necesare evaluarii imobiliare
 3. Tarife aferente evaluarii imobiliare

Citeste mai mult